rules_zapp/example
2021-08-09 09:26:06 -06:00
..
BUILD Zapp! v0.1.0 2021-08-09 09:26:06 -06:00
hello.py Zapp! v0.1.0 2021-08-09 09:26:06 -06:00
requirements.txt Zapp! v0.1.0 2021-08-09 09:26:06 -06:00
WORKSPACE Zapp! v0.1.0 2021-08-09 09:26:06 -06:00